Welcome

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า ACTH

ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า ACTH
Andrenocorticotrophin หรือ Adrenocorticotrophic hormone (ACTH) 

ทำหน้าที่   

กระตุ้นทั้งการเจริญเติบโตสร้างฮอร์โมนของต่อมหมวกไตส่วนนอกให้สร้างฮอร์โมนตามปกติ กระตุ้น การหลั่ง insulin กระตุ้น การหลั่ง GH ควบคุมการทำงานของต่อมเหนือไตชั้นนอก ( adrenal cortex ) ทำให้สีของสัตว์เลือดเย็นเข้มขึ้น มีโครงสร้างเหมือน MSH 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Thank you

Comments System

Disqus Shortname